วงจรเซนเซอร์

(1/2) > >>

tus:
 :dtfm2: ใครมีวงจรตรวจจับผู้บุกรุกด้วยเซนเซอร์ ที่มีการตรวจจับในระยะไกลๆบ้างครับ   :1dd01: :1dd01:

thong:
เคยทดลองของฟิวเจอร์คิท เป็นระบบยิงแสงอินฟาเรดพอมีการตัดแสงก็มีเสียงดังหรือดัดแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ผมทดลองติดที่ประตูทางเข้าออกนะครับ แต่ส่วนของคุณผมไม่แน่ใจว่าต้องการระยะไกลขนาดไหนครับ

noksaak:
อาจจะลองประยุกตืใช้แสงเลเซอร์ที่มีขายเป็นของเล่นราคาถูกทำเป็นเป็นตัวส่งสัญญาณแสงก็ส่งได้ไกลเหมือนกันนะครับ  ส่วนวงจรตัวรับก็หากระจกฝ้ามาบังแสงที่มันจ้าเกินไปก็ได้  ตัวรับก็ใช้วงจรเซนเซอร์แสงธรรมดานี่แหละครับ  แล้วก็ต่อพ่วงกับวงจรกำเนิดเสียงด้วยละกัน

noksaak:


วงจรตรวจวัตถุผ่านใช้ระบบอินฟาเรต มีประโยชน์ได้เยอะดี เช่น ในโรงรถ สวนหลังผ่าน กันขโมย พอมีวัตถุผ่านก็จะแสดงผลด้วย LED ใช้อุปกรณ์ไม่มาก เช่น IC LM324 IC 555 และ IC 7812 (จ่ายไฟ) โดยใช้ไอซีตั้งเวลาเบอร์ 555 ผลิตความถี่พัลส์ขับหลอด อินฟาเรด ส่งแสง infra red ที่มองไม่เห็น และมีวงจรรับเป็นตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่รับแสงอินฟาเรดนี้ ส่งผ่านไอซีออปแอมป์เบอร์ LM324 ทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้แรงขึ้น และตรวจสอบระดับสัญญาณ พอมีวัตถุตัดแสง ก็จะไม่มีแสงที่ตัวรับ ทำให้ไอซี LM324 ขับหลอด LED เป็นระดับต่างๆ ให้เห็นครับ

รายการอุปกรณ์

R1_____________10K 1/4W Resistor
R2,R5,R6,R9_____1K 1/4W Resistors
R3_____________33R 1/4W Resistor
R4,R11__________1M 1/4W Resistors
R7______________4K7 1/4W Resistor
R8______________1K5 1/4W Resistor
R10,R12-R14_____1K 1/4W Resistors
C1,C4___________1µF 63V Electrolytic or Polyester Capacitors
C2_____________47pF 63V Ceramic Capacitor
C3,C5_________100µF 25V Electrolytic Capacitors
D1_____________Infra-red LED
D2_____________Infra-red Photo Diode (see Notes)
D3,D4________1N4148 75V 150mA Diodes
D5-7___________LEDs (Any color and size)
IC1_____________555 Timer IC
IC2___________LM324 Low Power Quad Op-amp
IC3____________7812 12V 1A Positive voltage regulator IC

Read More Source:http://www.redcircuits.com//Page40.htm
Thank you.

noksaak:


วงจรควบคุมระยะไกลด้วยอินฟราเรด

Circuit : Andy Collinson
Email: anc@mitedu.freeserve.co.uk

Description:
This is a single channel (on / off) universal switch that may be used with any Infra Red remote control using 36-38kHz. (This is a very common remote handset frequency).Notes:
Any “button” of any remote control may be used to work this universal switch. The button must be pressed for about one and a half seconds (determined by R3 and C2) before the relay will operate. The circuit will remain in this state (latched) until reset. To reset, any button is pressed on the remote handset and held for a short duration.
For example, if you were watching TV, you could press and hold any button on the TV remote to trigger the circuit. In order not to change channel, you could press the button of the channel you are watching. You can connect anything to the relay, for example a lamp, but make sure that the relay contacts can handle the rated voltage and current.

Circuit Operation:
IC1 is an Infra Red module. IR modulated pulses are received and buffered by this IC. It has a standard TTL output, the output with no signal is held high by R1. One gate of a CMOS inverter drives LED1 as a visible switching aid. Another gate buffers the signal and applies it to the time constant circuit, comprising R3,C2,R4 and D1. C2 charges via R3, and discharges via R4, D1 prevents quick discharge via the low output impedance of the CMOS buffer. The time taken to charge a capacitor is the product of resistance and capacitance, more commonly known as the RC time constant. At one RC a capacitor will only charge to 63% of the supply voltage. It takes 5 RCs for a capacitor to reach 99% charge. In this circuit the capacitor charge has to reach the logic threshold of the CMOS invertor. As the power supply is 5 Volts, the input threshold is around 3.6V, which takes about 3RC s or about 1.5 seconds. Once reached the inventor triggers the 555 timer and operates the flip flop. A simulation of received pulses, filtering and output pulse is shown below. Note that this is not from the actual circuit ( in which case the reconstructed pulse would be high for the duration of the 555 monostable) but only a spice simulation.

The pulses are further buffered and contain jaggered edges as shown above. These edges are produced by the modulated IR data, and have to be removed. This is achieved using a 555 timer wired as a monostable, IC3, having an output pulse duration R5, C4. A clean output pulse is produced to activate the bistable latch, IC4. This is a D type flip flop, built with a TTL 7474 series IC and configured as a bistable. Any version of the 7474 may be used, i.e. schottky 74LS74, high speed 74HCT74 etc. The input is applied to the clock pin, the inverted output fed back to the data input and clear and preset lines are tied to ground. For every pulse the relay will operate and latch, the next pulse will turn off the relay and so on. Note that quick turn on and off of the relay is not possible. The output pulse is set at about 2.4 seconds. and input delay by R3, C2 set about 1.5 seconds.

Parts List:
R1 3k3
R2 1k
R3 22k
R4 220k
R5 1M
R6 3k3
B1 12 V
D1 1N4148
D2 1N4003
Q1 BC109
LED1 CQX35A
IC1 IR1 available from Harrison Electronics or TSOP1838 or similar
IC2 4049
IC3 CA555
IC4 SN74HCT74 or SN74LS74
IC5 LM7805
Relay 12 Volt coil with changeover contact
C1 100u
C2 22u
C3 100n
C4 2u2

Read more…
Source : http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/ir_switch.htm

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป