ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 26, 2020, 10:31:01 am


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


TEST
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: สาขาอาชีพชjางไฟฟhาภายนอกอาคาร  (อ่าน 785 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
pitthaya
กลุ่มคนรักเครื่องเสียง
*

คะแนนแบ่งปันความรู้ 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 48

Thank You
-Given: 68
-Receive: 1

คนไทย ต้องใช้ภาษาไทย


« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2016, 09:02:01 am »

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ  สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ  ๑  ในประกาศนี้  สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร  หมายถึง  ชางซึ่งประกอบอาชีพ
ในงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารและแกไขปญหาขอขัดของของระบบไฟฟาไดตามความสามารถ
ในแตละระดับชั้นที่กําหนดไว
ขอ  ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร  แบงออกเปน
๓  ระดับ
๒.๑  ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรูชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณประกอบ
เสาไฟฟาและการตั้งเสาไฟฟา
๒.๒  ระดับ ๒ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาและภายนอก
อาคารและแกไขปญหา
๒.๓  ระดับ ๓ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาและตรวจสอบ
ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร
ขอ  ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร  ใหเปน  ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก
๓.๑  ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้
๓.๑.๑  ความปลอดภัยเบื้องตน
(๑)  ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาแบบตาง ๆ
(๒) อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
หนา  ๑๖๓
เลม  ๑๒๓  ตอนที่  ๑๑๘  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙
(๓)  วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒  การตั้งเสาตรงตามมาตรฐาน
(๑)  การขนยายเสา
(๒) การขุดหลุมเสา
(๓)  การถมและการตอกอัดหลุมเสา
๓.๑.๓  การติดตั้ง
(๑)  วัสดุและอุปกรณติดตั้ง
(๒) การยกขึ้นและการดึงสาย
(๓)  ตัวนําและฉนวน
๓.๑.๔  การบํารุงรักษา
(๑)  การทําความสะอาดอุปกรณ
(๒) การเก็บเครื่องมือ
(๓)  เสาที่มีการยึดโยงและไมมีการยึดโยง
(๔)  ฉนวนและอุปกรณประกอบทั่วไป
๓.๒  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑  การเดินสายและการตอสายไฟฟา
(๑)  ตูควบคุม
(๒) ตอสายไดทุกวิธี  โดยถูกตองและปลอดภัย
(๓)  พันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสายแบบตาง ๆ  ไดถูกวิธี
(๔)  การติดตั้งอุปกรณ
(๕)  สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ
(๖)  ทอรอยสายของระบบสายไฟฟาแบบตาง ๆ
(๗) สวิตชเปด-ปด  และอุปกรณควบคุม
(๘)  อุปกรณกลองตอสาย  และไฟสัญญาณ
๓.๓  ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
หนา  ๑๖๔
เลม  ๑๒๓  ตอนที่  ๑๑๘  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก
๓.๔  ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้
๓.๔.๑  ความปลอดภัย
(๑)  เกี่ยวกับไฟฟาตามประกาศกระทรวงแรงงาน
(๒) การปองกันอัคคีภัย
๓.๔.๒  อานแบบและเขียนแบบวงจรควบคุมทางไฟฟา
๓.๔.๓  การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาเบื้องตน
๓.๔.๔  หลักการเบื้องตนของอุปกรณควบคุม
๓.๔.๕  หลักการเลือกใชและการติดตั้งอุปกรณในการควบคุม
(๑)  ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา
(๒) โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร
(๓)  ระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติ
(๔)  ระบบควบคุมสายดิน
(๕)  ระบบอินพุทและเอาทพุท(I/O System)
๓.๔.๖  หลักการเกี่ยวกับสายควบคุม(Wiring Control)
(๑)  สายหุมฉนวนแบบแกนรวม
(๒) สายหุมฉนวนมีชิลด
๓.๕  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑  ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
(๑)  ระบบอินพุทและเอาทพุท(I/O System)
(๒) ระบบควบคุมสายดินและอุปกรณตาง ๆ
(๓)  มอเตอรไฟฟาควบคุมการขับเคลื่อนดวยไฟฟา
(๔)  มอเตอรไฟฟาควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล
(๕)  ระบบเครื่องกลอัตโนมัติ  และการควบคุม
๓.๕.๒  การอานแบบและเขียนแบบ
(๑)  วงจรการเดินสายไฟฟา
หนา  ๑๖๕
เลม  ๑๒๓  ตอนที่  ๑๑๘  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙
(๒) สัญลักษณทางไฟฟาแบบตาง ๆ
๓.๕.๓  การตอสายและการเลือกใชสายไฟฟา
๓.๕.๔  การตรวจอุปกรณระบบควบคุม
๓.๖  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก
๓.๗  ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้
๓.๗.๑  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาตามมาตรฐานสากล
๓.๗.๒  หลักการตรวจสอบระบบควบคุมและอุปกรณควบคุม
๓.๗.๓  หลักการอานแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๔  หลักการออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๕  หลักการวิเคราะหระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๖  วิเคราะหการตรวจซอม
๓.๗.๗  หลักการคํานวณการออกแบบและการติดตั้ง
(๑)  การเดินสายไฟฟา
(๒) การลัดวงจร
(๓)  การติดตั้งสายดิน
(๔)  การประเมินราคา
๓.๘  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑  ติดตั้งอุปกรณควบคุม
(๑)  โปรแกรมควบคุม
(๒) สายดินสําหรับการควบคุม
(๓)  เครื่องมือวัด
๓.๘.๒  การจัด  การตรวจสอบแกไขและซอมบํารุงอุปกรณควบคุม
๓.๘.๓  การคํานวณ  และการออกแบบ
(๑)  สายไฟฟา
หนา  ๑๖๖
เลม  ๑๒๓  ตอนที่  ๑๑๘  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙
(๒) การลัดวงจร
(๓)  สายดิน
(๔)  ประเมินราคา
๓.๙  ทัศนคติ ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะห  การวางแผนและการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ  ณ  วั นที่  ๔ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
ฐาปบุตร  ชมเสวี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
บันทึกการเข้า

ฮิตาชิเซลล์แอนด์เซอร์วิส แผนกบริการ
  LCD PROJECTOR
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์  08.30-17.00 น.
pitthaya.m@hst.hitachi.co.th
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง
   

TEST
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.17 | SMF © 2006-2015, Simple Machines
Thai language by ThaiSMF | Modification by VBNeverDie.Com


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.026 วินาที กับ 27 คำสั่ง