ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 27, 2020, 12:28:08 pm


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


TEST
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไ  (อ่าน 730 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
pitthaya
กลุ่มคนรักเครื่องเสียง
*

คะแนนแบ่งปันความรู้ 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 48

Thank You
-Given: 68
-Receive: 1

คนไทย ต้องใช้ภาษาไทย


« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2016, 09:00:02 am »

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙(๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ  ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อ่านค่าตัวต้านทาน อ่านค่าตัวเก็บประจุ ตรวจสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
เช่น  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  และเฟต  ด้วยมัลติมิเตอร์  วัดสัญญาณรูปคลื่นซายน์(Sine wave)
รูปคลื่นสี่เหลี่ยม(Square wave)  รูปคลื่นสามเหลี่ยม(Triangle wave)  ด้วยออสซิลโลสโคป
และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  พื้นฐานได้
ข้อ  ๒  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกเป็น  ๑ ระดับ
ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี
สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา  การตัดสินใจ  รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี  สามารถ
ช่วยแนะนํางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี  สามารถใช้หนังสือคู่มือ  นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
กับเทคโนโลยีใหม่ได้  โดยเฉพาะการตัดสินใจ  และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
ข้อ  ๓  ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้  ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็น  ดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๑  ได้แก่
๓.๑  ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑)  กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(๒)  หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๓)  เครื่องแบบและการแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(๔)  เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๕)  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หน้า  ๒๐
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๗๓  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘
๓.๑.๒  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๓  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ตัวต้านทาน(RESISTOR)
ตัวเก็บประจุ(CAPACITOR)  ตัวเหนี่ยวนํา(INDUCTOR)  เป็นต้น
(๑)  คุณสมบัติที่สําคัญ
(๒)  การแบ่งชนิดและโครงสร้างโดยทั่ว ๆ ไป
(๓)  การเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ
(๔)  การอ่านค่าและการวัด
(๕)  การนําไปใช้งาน
๓.๑.๔  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา  เช่น  ไดโอด ทรานซิสเตอร์  เฟต เป็นต้น
(๑)  การแบ่งชนิด
(๒)  โครงสร้าง
(๓)  คุณสมบัติที่สําคัญ
(๔)  หลักการทํางานการให้ไบอัส
(๕)  การอ่านค่าต่าง ๆ บนตัวอุปกรณ์
(๖)  การนําไปใช้งาน
๓.๑.๕  สัญญาณทางไฟฟ้า
(๑)  ประเภทและชนิดของคลื่น
(๒)  ค่าพารามิเตอร์ของรูปคลื่น  เช่น ค่าความถี่  ขนาด เป็นต้น
(๓)  การคํานวณหาค่าของรูปคลื่น
๓.๑.๖  หลักการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  การทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๒)  การประกอบ  ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(๓)  การตรวจสอบการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๔)  การปรับแต่งการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๕)  ประเภท  ชนิดของหัวแร้งและหลักการทํางาน
(๖)  ชนิดของตะกั่ว
(๗)  เทคนิคการบัดกรี
๓.๑.๗  หลักการใช้เครื่องมือวัดทดสอบ
(๑)  มัลติมิเตอร์
(ก)  การทํางานของมัลติมิเตอร์
(ข)  การใช้งานมัลติมิเตอร์
(ค)  การอ่านค่า
(ง)  การบํารุงรักษา
หน้า  ๒๑
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๗๓  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘
(๒)  ออสซิลโลสโคป
(ก)  วิธีการใช้งานออสซิลโลสโคป
(ข)  การอ่านค่าTIME/DIV
(ค)  การอ่านค่าVOLT/DIV
(ง)  การคํานวณค่าความถี่
(จ)  การคํานวณค่าแรงดันไฟฟ้าจากรูปคลื่น
(ฉ)  การบํารุงรักษา
๓.๒  ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑  อ่านค่าตัวต้านทาน
(๑)  ระบุชนิดของตัวต้านทาน
(๒)  อ่านค่าความต้านทานจากรหัสแถบสี
(๓)  ระบุอัตราการทนต่อกําลังไฟฟ้าของตัวต้านทาน
๓.๒.๒  อ่านค่าตัวเก็บประจุ
(๑)  ระบุชนิดของตัวเก็บประจุ
(๒)  อ่านค่าความจุของตัวเก็บประจุ
(๓)  ระบุอัตราการทนต่อแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ
๓.๒.๓  ตรวจสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําด้วยมัลติมิเตอร์
(๑)  ระบุชื่ออุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
(๒)  ระบุประเภทอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
(๓)  ระบุชนิดอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
(๔)  แสดงตําแหน่งขาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
๓.๒.๔  วัดสัญญาณรูปคลื่นซายน์(Sine wave)  รูปคลื่นสี่เหลี่ยม(Square wave)
รูปคลื่นสามเหลี่ยม(Triangle wave)  ด้วยออสซิลโลสโคป
(๑)  ระบุชนิดของรูปคลื่น
(๒)  อ่านค่าTIME/DIV
(๓)  อ่านค่าVOLT/DIV
(๔)  คํานวณค่าความถี่
(๕)  คํานวณค่าแรงดันไฟฟ้าจากรูปคลื่น
๓.๒.๕  ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  อ่านแบบวงจรได้
(๒)  ประกอบวงจรได้อย่างถูกต้อง
(๓)  เดินสายไฟได้อย่างถูกต้อง
(๔)  บัดกรีได้ถูกต้อง
หน้า  ๒๒
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๗๓  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘
๓.๓  ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา รักษาวินัย  มีความซื่อสัตย์
และประหยัด  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ ณ  วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บันทึกการเข้า

ฮิตาชิเซลล์แอนด์เซอร์วิส แผนกบริการ
  LCD PROJECTOR
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์  08.30-17.00 น.
pitthaya.m@hst.hitachi.co.th
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง
   

TEST
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.17 | SMF © 2006-2015, Simple Machines
Thai language by ThaiSMF | Modification by VBNeverDie.Com


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.026 วินาที กับ 27 คำสั่ง