ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 27, 2020, 11:59:59 am


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


TEST
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอิเล็กท  (อ่าน 798 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
pitthaya
กลุ่มคนรักเครื่องเสียง
*

คะแนนแบ่งปันความรู้ 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 48

Thank You
-Given: 68
-Receive: 1

คนไทย ต้องใช้ภาษาไทย


« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2016, 08:58:26 am »

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.  ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์)  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ  ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์)  หมายถึง  ช่างที่มีฝีมือ
และความรู้  ความสามารถที่จะทําการใช้  ซ่อม  บํารุงรักษาและติดตั้ง  ประกอบวงจรปรับแต่ง
ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหลาย โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กําหนด
ข้อ  ๒  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์)
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๒.๑  ระดับ  ๑  หมายถึง  ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
๒.๒  ระดับ  ๒  หมายถึง  ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง  มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี  และประสบการณ์ในการทํางาน  สามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้คุณภาพงานสูง
ข้อ  ๓  ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด  ความรู้  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างอิเล็ กทรอนิกส์(โทรทัศน์)  ให้เป็น ดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑  ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑)  เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๒)  กฎเกณฑ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(๓)  เครื่องแบบ และการแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(๔)  หลัก และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๕)  ปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
๓.๑.๒  ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  คุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
(๒)  ลักษณะ และประเภทของไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ
(๓)  หน่วยวัดทางไฟฟ้า  เช่น  แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)  กระแสไฟฟ้า
(แอมแปร์)  กําลังไฟฟ้า(วัตต์)  และความต้านทานทางไฟฟ้า(โอห์ม)
หน้า  ๑๑๕
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
(๔)  การใช้กฎของโอห์มคํานวณหาค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าในวงจรแบบต่าง ๆ
(๕)  การคํานวณหาค่ากําลังทางไฟฟ้า
(๖)  แหล่งจ่ายไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
(๗)  คุณลักษณะทางไฟฟ้าของตัวต้านทาน  ตัวเก็บประจุและขดลวด
เหนี่ยวนําที่มีต่อไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
(๘)  การทํางานของวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของตัวต้านทาน
(๙)  การทํางานของวงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสมRLC
(๑๐)  การทํางานพื้นฐานของวงจรออสซิลเลเตอร์แบบต่าง ๆ
๓.๑.๓  อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
(๒)  ตัวต้านทาน(RESISTOR)  ตัวเก็บประจุ(CAPACITOR)  ขดลวด
เหนี่ยวนํา(INDUCTOR)
(ก)  คุณสมบัติที่สําคัญ
(ข)  การแบ่งชนิด และโครงสร้างโดยทั่ว ๆ ไป
(ค)  การเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ
(ง)  การอ่านค่า และการวั ด
(จ)  การนําไปใช้งาน
(ฉ)  หลักการของทรานสฟอร์มเมอร์ และการใช้งาน
(๓)  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
(ก)  โครงสร้าง สัญลักษณ์  และคุณสมบัติของไดโอดแบบต่าง ๆ
และการใช้งาน
(ข)  โครงสร้าง  สัญลักษณ์  และคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์
แบบต่าง ๆ
(ค)  การให้ไบอัสกับทรานซิสเตอร์
(ง)  วงจรขยายทรานซิสเตอร์
(จ)  โครงสร้าง คุณสมบัติ  และการนําไปใช้งานของอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนําชนิดพิเศษ เช่นSCR, DIAC, TRIAC, LDR, PTC, NTC, LED, FET, UJT และMOSFET
เป็นต้น
(๔)  คุณสมบัติของแม่เหล็ก และการใช้งาน
(๕)  ชนิด ขนาด และคุณสมบัติของฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์  และตัว
สัมผัสแบบแม่เหล็ก(รีเลย์- Relay)
หน้า  ๑๑๖
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
๓.๑.๔  หลักการทํางานและการใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  วงจรขยายสัญญาณพื้นฐานแบบต่าง ๆ
(๒)  การคัพปลิ้งแบบต่าง ๆ
(๓)  วงจรขับสัญญาณ(Driver Stage)  แบบต่าง ๆ
(๔)  วงจรขยายกําลังแบบต่าง ๆ
(๕)  วงจรป้อนกลับแบบต่าง ๆ
๓.๑.๕  หลักการทํางานของลําโพงและไมโครโฟน
(๑)  ชนิด ขนาด ความสามารถ
(๒)  คุณสมบัติ และลักษณะเฉพาะ
(๓)  การประยุกต์ใช้งาน
๓.๑.๖  หลักการเบื้องต้นของวงจรดิจิตอล
(๑)  คุณสมบัติของไอซีตระกูลลอจิก เช่นTTL และCMOS
(๒)  พื้นฐานของวงจรเกท
(๓)  ชนิด และวงจรฟลิปฟลอปแบบต่าง ๆ
(๔)  หลักการออกแบบรหัสพื้นฐานที่ใช้ในวงจรดิจิตอล
(๕)  ระบบเลขฐานต่าง ๆ
๓.๑.๗  ภาคจ่ายไฟ และภาคควบคุมแรงดันสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  ชนิดของวงจรเรียงกระแส(Rectifier)  แบบต่าง ๆ
(๒)  การควบคุมแรงดันด้วยชีเนอร์ไดโอด(Zener Diodes) ทรานซิสเตอร์
(TR)  ไอซี(IC)  และเอสซีอาร์(SCR)
(๓)  การป้องกันวงจรกําลังด้วยฟิวส์(Fuse)  ทรานซิสเตอร์(TR)
ไอซี(IC)  และเอสซีอาร์(SCR)
(๔)  หลักการของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิชชิ่ง(Switching Power
Supply)
๓.๑.๘  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
(๑)  หลักการทํางานเบื้องต้น และการเลือกใช้เครื่องมือวัดได้ อย่างถูกต้อง
(๒)  การเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๙  หลักการส่ง- รับคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
(๑)  การจัดย่านความถี่สําหรับโทรทัศน์ระบบต่าง ๆ
(๒)  หลักการสแกน
(๓)  การเกิดภาพโทรทัศน์
(๔)  ลักษณะของสัญญาณภาพโทรทัศน์
หน้า  ๑๑๗
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
(๕)  การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบเวสติเจียลไซด์แบนด์(Vestigial
Sideband)
๓.๑.๑๐ ส่วนประกอบ และการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์
(๑)  บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับโทรทัศน์(Block Diagram)
(๒)  วงจร และหลักการทํางานของภาคจูนเนอร์โทรทัศน์(Tuner)
(๓)  วงจร  และหลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณไอเอฟภาพ
(Video IF)  และดีเทคเตอร์(Video Detector)
(๔)  วงจร  และหลักการทํางานของภาคแยกสัญญาณภาพ  และภาค
ควบคุมเกนการขยายโดยอัตโนมัติ(AGC)
(๕)  วงจร  และหลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณภาพ(Video
Amp)
(๖)  โครงสร้าง และหลักการทํางานของหลอดภาพ(CRT)
(๗)  วงจร และหลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณเสียง(Sound
Section)
(๘)  วงจร และหลักการทํางานของภาคแยก  และขยายสัญญาณซิ้งค์
(Sync Sep.)
(๙)  วงจร และหลักการทํางานของภาคสแกนทางแนวตั้ง(Vertical)
และแนวนอน(Horizental)
(๑๐)  วงจร และหลักการทํางานของภาคจ่ายไฟ(Supply)
(๑๑)  วงจรสั่งการ และรีโมทคอนโทรล(Remote control)
๓.๑.๑๑ ลักษณะโครงสร้างของสายอากาศ  สายนําสัญญาณของเครื่องรับวิทยุ
และโทรทัศน์
(๑)  หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ
(๒)  การแพร่กระจายคลื่น และอัตราทวีกําลัง(Gain) ของสายอากาศ
(๓)  การแมทช์อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
(๔)  การติดตั้ง และปรับทิศทางของสายอากาศ
(๕)  การเลือกใช้สายนําสัญญาณในเครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์
๓.๑.๑๒ การวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์
๓.๒  ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑  เทคนิคการบัดกรี
หน้า  ๑๑๘
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
(๑)  การเลือกใช้เครื่ องมือ  และอุปกรณ์ได้อย่ างเหมาะสม
และปลอดภัย
(๒)  สามารถบัดกรี ถอด และใส่อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๒  การประกอบและติดตั้ง
(๑)  วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๒)  วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น(Half Wave)  เต็มคลื่น(Full
Wave) และบริดจ์(Bridge)
(๓)  อุปกรณ์ และสายอากาศ ของเครื่องรับโทรทัศน์
๓.๒.๓  การใช้เครื่องมือตรวจวัดในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๔  วิเคราะห์หาข้อบกพร่อง  และหลักการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
ขั้นพื้นฐาน
๓.๓  ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา การรักษาวินัย  มีความ
ซื่อสัตย์ และประหยัด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๔  ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑)  วิธีการป้องกันอันตรายจากโทรทัศน์ ทั้งแรงดันสูง และแรงดันต่ํา
(๒)  วิธีปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
๓.๔.๒  ภาคจ่ายไฟของเครื่องรับโทรทัศน์(Power Supply)
(๑)  การทํางานของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งแบบต่าง ๆ(Switching
Power Supply)
(๒)  การทํางานของวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน(Over  Voltage
Protection Circuit)
(๓)  การทํางานของวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน(Over  Current
Protection Circuit)
๓.๔.๓  การส่งสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์(Transmission  of  Television
Information)
(๑)  การเกิดภาพบนหน้าจอโทรทัศน์
(๒)  การสแกนแบบสอดแทรก(Interlaced Scanning)
(๓)  ย่านความถี่ของการส่งสัญญาณโทรทัศน์
(๔)  การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบเวสติเจียลไซด์แบนด์(Vestigial
Sideband)
(๕)  การมอดูเลทสัญญาณสี (Color Modulation)
หน้า  ๑๑๙
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
๓.๔.๔  สัญญาณภาพรวมจากColour  Bar  Signa  (The  Composite
Video Signal)
(๑)  สัญญาณสี(Chrominance)
(๒)  สัญญาณลูมิแนนซ์(Luminance)
(๓)  สัญญาณสีรวมจากสัญญาณแถบสี(Colour Bar Signal)
(๔)  การส่งสัญญาณเสียงแบบอินเตอร์แคเรียร์(Intercarrier)
๓.๔.๕  ภาครับ และขยายสัญญาณอาร์เอฟ(RF),  ไอเอฟ(IF)
(๑)  วงจรอิเล็กทรอนิกส์จูนเนอร์(Electronic Tuner)  ระบบVHF
และUHF
(๒)  การตอบสนองต่อความถี่ของภาคขยายไอเอฟ(I.F. Amplifier)
(๓)  การทํางานของเอเอฟซี(AFC)
๓.๔.๖  ภาคดีเทคเตอร์ภาพ และภาคขยายสัญญาณภาพ(Video Detector
and Video Amplifier)
(๑)  หลักการทํางานของวงจรวีดีโอดีเทคเตอร์(Video  Detector
Circuit)
(๒)  หลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณภาพรวม(Video
Amplifier)
(๓)  หลักการทํางานของภาคลูมิแนนซ์(Luminance)
(๔)  หลักการทํางานของภาคควบคุมความสว่าง( Brightness
Control)
(๕)  หลักการทํางานของภาคควบคุมความเข้ม(Contrast Control)
(๖)  หลักการทํางานของภาคแบลงกิ้ง(Flyback Blanking)
(๗)  หลักการทํางานของภาคจํากัดกระแสของปืนอิเล็กตรอน(Beam
Current Limiting)
๓.๔.๗  ภาคสัญญาณสีของโทรทัศน์(Chrominance Signal Stages)
(๑)  ขบวนการของสัญญาณสี(Processing the Chroma Signal)
(๒)  การแยกสัญญาณสี(Chroma take-off)
(๓)  หลักการพื้นฐานของวงจรควบคุมอัตราของสัญญาณสีโดยอัตโนมัติ
(ACC)
(๔)  การดีมอดูเลตแบบซิงโครนัส(Demodulation Synchronous)
(๕)  การทํางานของสัญญาณความต่างสี(R-Y, G-Y, B-Y  และR,
G, B Matrix)
หน้า  ๑๒๐
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
(๖)  การสร้างสัญญาณซับแคเรียร์สี(Colour Subcarrier)
(๗)  การทํางานของภาคไอเดนติฟิเคชั่น(Identification)  ฟลิบฟลอบ
และภาคขจัดสี(Colour Killer Circuit)
(๘)  การทํางานของภาคถอดรหัสสัญญาณสี(Colour Decoder)
(๙)  หลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณสี  แดง  เขียว  น้ําเงิน
(RGB-Drive)
๓.๔.๘  ระบบเสียงในโทรทัศน์(TV Sound System)
(๑)  หลักการทํางานของระบบไนแคม(NICAM)
(๒)  หลักการเข้ารหัส(Encoder)  และการถอดรหัส(Decoder)
๓.๔.๙  ภาคแยกสัญญาณซิงค์  และวงจรกําเนิดสัญญาณทางแนวตั้ง
(Synchronizing Pulse Separator and Field Time-base Circuit)
(๑)  การทํางานของภาคแยกซิงค์จากสัญญาณภาพรวม
(๒)  การทํางานของภาคซิงค์โครไนซ์ทางแนวตั้ง
(๓)  หลักการสแกนทางแนวตั้ง
๓.๔.๑๐  ภาคกําเนิดสัญญาณทางแนวนอน(Horizontal Stage)
(๑)  หลักการทํางานของซิงค์ทางแนวนอน(Hor Synchronization)
(๒)  หลักการทํางานของออสซิลเลเตอร์ทางแนวนอน(Hor
Oscillator)
(๓)  หลักการทํางานของภาคขับกําลังทางแนวนอน(Hor Driver)
(๔)  หลักการทํางานของภาคขยายกําลังทางแนวนอน(Hor Output)
(๕)  หลักการทํางานของภาคกําเนิดไฟแรงสูง(EHT)
๓.๔.๑๑  การปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์(Television Setting-up)
(๑)  การปรับเกรย์สเกล(Gray Scale)
(๒)  การล้างแม่เหล็กตกค้าง(Automatic Degaussing)
๓.๔.๑๒  เครื่ องรับโทรทัศน์ที่ ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Control Receivers)
(๑)  หน้าที่ของไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller)
(๒)  หลักการทํางานของเครื่ องรับโทรทัศน์ที่ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller Control Receivers)
(๓)  หลักการทํางานของ โอเอสดี(On Screen Display)
๓.๔.๑๓  รีโมทคอนโทรล(Remote Control)
(๑)  หลักการทํางานของการส่ง
(๒)  หลักการทํางานของการรับ
หน้า  ๑๒๑
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๘๑  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
๓.๔.๑๔  ระบบสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์(Television Aerials Systems)
(๑)  ย่านความถี่วีเอชเอฟ(VHF)  และยูเอชเอฟ(UHF)
(๒)  ชนิดของสายอากาศเครื่องรับ เช่น สายอากาศไดโพล และยากิ
(๓)  ระบบสายอากาศแบบรวมช่อง(Master Antenna TV)
(๔)  การติดตั้งสายอากาศ
๓.๔.๑๕ สายนําสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์(Coaxial cable)
(๑)  คุณลักษณะ(Characteristic)  และอิมพิแดนซ์(Impedance)
(๒)  ค่าของการสูญเสียและค่าอัตราการขยาย(Losses and Gains)
ในหน่วยเดซิเบล(dB)
(๓)  ชนิดต่าง ๆ ของสายนําสัญญาณ(Aerial Feeder Cable)
๓.๕  ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑  การประกอบ และติดตั้งระบบสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์
(๑)  สายนําสัญญาณ และการเข้าหัวสาย
(๒)  อุปกรณ์ขยายสัญญาณ และแยกสัญญาณ
๓.๕.๒  การปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้เซอร์วิสโหมด(Receiver
Adjustment and Alignment)
(๑)  ปรับแต่งสัดส่วนของภาพทางความกว้าง และความสูง
(๒)  ปรับแต่ง เพียวริตี้(Purity) และ คอนเวอร์เจน(Convergence)
(๓)  ปรับแต่งเกรย์สเกล(Gray Scale)
๓.๕.๓  การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมดังต่อไปนี้(Proper used Test Equipment)
(๑)  ทีวี แพทเทิล เจนเนอร์เรเตอร์(T.V. Pattern Generator)
(๒)  มิเตอร์วัดไฟแรงสูง(HV - Meter)
(๓)  ออสซิโลสโคบ(Oscilloscope)
๓.๕.๔  การวิเคราะห์  และการตรวจซ่อมอาการเสียต่าง ๆ(Fault Finding
and Repairing)
๓.๖  ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน
สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๔
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บันทึกการเข้า

ฮิตาชิเซลล์แอนด์เซอร์วิส แผนกบริการ
  LCD PROJECTOR
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์  08.30-17.00 น.
pitthaya.m@hst.hitachi.co.th
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง
   

TEST
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.17 | SMF © 2006-2015, Simple Machines
Thai language by ThaiSMF | Modification by VBNeverDie.Com


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 27 คำสั่ง